• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Tegoroczny "Tydzień z biblioteką szkolną" rozpoczynamy 19 kwietnia warsztatami fotografii artystycznej i związanym z nimi konkursem:

„Zrób sobie zdjęcie z książką”

Cele:

 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
 2. Popularyzacja fotografii wśród młodzieży szkolnej,
 3. Promowanie książki i czytelnictwa wśród uczniów,
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Adresaci:

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Prace:

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii, której motywem przewodnim jest książka,
 2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, jednak nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika,
 3. Fotografie należy składać w bibliotece w formie papierowej lub na nośniku pamięci elektronicznej,
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 5. Zwycięska praca zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły,
 6. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zasady szczegółowe dotyczące wykonania pracy konkursowej:

1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. W celu nadania pracy walorów artystycznych dopuszcza się obróbkę graficzną:

 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno białych lub sepii,
 • nakładanie filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
 • tworzenie kolaży i fotomontaży itp.
 • dodawanie napisów, ramek, elementów graficznych. 

2. Tytuł i autor książki nie muszą być widoczne.

3. Kształt (koło, elipsa, kwadrat, prostokąt itp.) oraz orientacja zdjęcia dowolna (pionowa, pozioma).

4. Format JPG

5. Wielkość zdjęcia 1-2 MB.

Termin:

Prace należy składać w bibliotece do 26 kwietnia 2017 r. 

Ocena jury:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć niespełniających zasad Konkursu.

3. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, co do których zaistnieje podejrzenie plagiatu (obce elementy, znaki wodne na zdjęciach).

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

5. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi po weekendzie majowym, na stronie internetowej szkoły. 

Organizatorzy:

Biblioteka ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach