• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

REKRUTACJA DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

bateria podst

 • regulamin rekrutacji alt
 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ikona wordjpg
 • wniosek o przyjęcie dziecka do internatu  ikona wordjpg
 • oświadczenie nr 1 ikona wordjpg
 • oświadczenie nr 2 ikona wordjpg
KRUTACJA TECHNIKUM
PROPONOWANE KLASY PIERWSZE W TECHNIKUM 2017/2018

L.p.

Nazwa zawodu

Przedmioty rozszerzone

1.

Technik mechatronik

matematyka
informatyka

2.

Technik elektronik

matematyka
fizyka

3.

Technik informatyk

matematyka
informatyka

4.

Technik automatyk

matematyka
informatyka

 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[1]
(z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r.

godz. 15.00

do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej

lub sprawdzian kompetencji językowych

od 4 maja 2017 r.

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy1 z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

28 lipca 2017 r.

2.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

do 2 czerwca 2017 r.

31 lipca 2017 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

nie dotyczy

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

do 27 czerwca 2017 r.

do 2sierpnia 2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 13 lipca 2017 r.

do 18 sierpnia 2017 r.

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

29 sierpnia 2017 r.

dogodz. 15.00[1]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.


Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
 1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum (oryginał);
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (oryginał);
 3. 2 fotografie (format 30x42 mm);
 4. Karta zdrowia ucznia;
 5. Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności*

*w przypadku gdy występuje

 • regulamin rekrutacji alt
 • zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów (załącznik nr 2)alt
 • wniosek o przyjęcie do technikum (załącznik nr 1)ikona wordjpg
 • wniosek o przyjęcie do internatu  ikona wordjpg