• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

EKRUTACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROPONOWANE KLASY PIERWSZE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 2018/2019

L.p.

Nazwa profilu

Przedmioty rozszerzone

1.

profil humanistyczny

język polski
historia

2.

profil przyrodniczy

biologia
język obcy

3.

profil ekonomiczno-matematyczny

matematyka
geografia

4.

profil sportowy

geografia
język obcy

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 Lp.

 Rodzaj czynności

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego,

od 1 czerwca 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2018 r.

do godz. 10.00

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

5.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

6.

 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

[1]

do 26 czerwca 2018 r.

 

7.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

8.

 Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r.

 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

 

 

 

 

 Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum (oryginał);
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (oryginał);
 3. 2 fotografie (format 30x42 mm);
 4. Karta zdrowia ucznia;
 5. Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności*

*w przypadku gdy występuje

 • regulamin rekrutacji alt
 • zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów (załącznik nr 2)alt
 • wniosek o przyjęcie do liceum (załącznik nr 1) ikona wordjpg
 • wniosek o przyjęcie do internatu   ikona wordjpg
 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODOikona wordjpg

 

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

dla kandydatów do oddziału sportowego Liceum Ogólnokształcącego we Wronkach.

Boisko Sportowe w Popowie, 64-510 Wronki

06.06.2018 r. – godz. 13:00

Bateria testów alt