• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg
KRUTACJA TECHNIKUM
PROPONOWANE KLASY PIERWSZE W TECHNIKUM 2018/2019

L.p.

Nazwa zawodu

Przedmioty rozszerzone

1.

Technik mechatronik

matematyka
informatyka

2.

Technik elektronik

matematyka
fizyka

3.

Technik informatyk

matematyka
informatyka

4.

Technik automatyk

matematyka
informatyka

 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
 

 Lp.

 Rodzaj czynności

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego,

od 1 czerwca 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca 2018 r.

do godz. 10.00

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

5.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

6.

 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

[1]

do 26 czerwca 2018 r.

 

7.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

8.

 Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r.

 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 


[1]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.


Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
 1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum (oryginał);
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (oryginał);
 3. 2 fotografie (format 30x42 mm);
 4. Karta zdrowia ucznia;
 5. Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności*

*w przypadku gdy występuje

 • regulamin rekrutacji alt
 • zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów (załącznik nr 2)alt
 • wniosek o przyjęcie do technikum (załącznik nr 1)ikona wordjpg
 • wniosek o przyjęcie do internatu  ikona wordjpg
 • skierowanie na badanie lekarskie  ikona wordjpg
 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODOikona wordjpg