• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Wronki, dnia 19.11.2014r.

Znak sprawy : ZPP-ZSNr1.271.ZPP.3.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach informuje,
że w wyniku przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, postępowania na: Wyposażenie dwóch stanowisk egzaminacyjnych w pracowni elektronicznej w pomoce dydaktyczne dla technika elektronika w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach,

wybrana została oferta złożona przez:

KOMPUTERPARTNER
ul. Topolowa 17

64-510 Wronki

za kwotę w wysokości 15 305,68 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy trzysta pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

W przedmiotowym postępowaniu złożonych została 1 oferta:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł brutto

1

KOMPUTERPARTNER
ul. Topolowa 17

64-510 Wronki

15 305,68

                                                                                             

                                                                                 Monika Kozber.

           (Dyrektor)

                                                                                                             Wronki,15.10.2014r

Znak sprawy: Identyfikator: ZSNr1.271.ZPP.3.2014                                

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wyposażenie dwóch stanowisk egzaminacyjnych w pracowni elektronicznej w pomoce dydaktyczne dla technika elektronika w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Wyposażenie dwóch stanowisk egzaminacyjnych w pracowni elektronicznej   w pomoce dydaktyczne dla technika elektronika na kwalifikację „E.06 - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych” zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik 3)

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

4. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: drogą pocztową, elektroniczną
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą faxu na nr tel. 67 2540213, bądź też doręczyć do Sekretariatu Zamawiającego, do dnia 31 .10 .2014 r. do godz. 9 : 00

Do oferty należy załączyć: formularz cenowy (załącznik nr 1),

5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 31.10.2014r , Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Leśna 17, 64-510 Wronki.                

6. Termin wykonywania zamówienia: do 30.11.2014r..

7. Okres gwarancji/rękojmi: 36 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

8. Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego rachunku/faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania placówki pracownik : Magdalena Walczak – wicedyrektor, tel. nr 067 254 02 13.

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

11. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest powołać się w niej na znak sprawy oraz krótko opisać przedmiot zamówienia.

12. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1- formularz cenowy,

Załącznik nr 2- wzór umowy,

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                          Monika Kozber               

................................................................

                                                                                                           (Dyrektor)                   

Wronki, dnia 29.07.2014r.

Znak sprawy:ZSNr1.271.ZPP.2.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na Podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych do 30000 euro Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i kuchennych do Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

 

w Grupie I - owoce świeże wybrano jako najkorzystniejszą ofertę

złożoną przez :

Warzywa - owoce Janusz Skibiak

Nowa Wieś ul. Staromiejska 2, 64-510 Wronki

Cena netto oferty

w PLN:                       19 909,20 zł

Cena brutto oferty

W PLN                       21 168,00 zł

Wronki, dnia 25 lipca 2013 r.

ZSNr1.271.ZP.4.2014

Na Podstawie art.92 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2014r. poz 423 ze zm.) Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Leśna 17, 64-510 Wronki informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach" wybrano oferty najkorzystniejsze.

Grupa I - Mięso wieprzowe, wołowe

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr       1

złożoną przez:                                                     „Miko” Rzeźnictwo-Wędliniarstwo

                                                                            ul. Rzeczna 1a64-500 Szamotuły

Oferta uzyskała punktację         100,00              liczoną w sposób określony w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta uzyskała 100 punktów w jednym kryterium: cena.

Zestawienie pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr: 2

złożona przez:                                Firma Handlowo-Produkcyjna Podolski

Wojciech Podolski

Lutomek 18, 64-410 Sieraków Wlkp.

Punktacja oferty:                     91,96

Grupa II - Wędliny wieprzowe, wołowe

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr       1

złożoną przez:                                                     „Miko” Rzeźnictwo-Wędliniarstwo

                                                                            ul. Rzeczna 1a64-500 Szamotuły

Oferta uzyskała punktację         100,00              liczoną w sposób określony w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta uzyskała 100 punktów w jednym kryterium: cena.

Zestawienie pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr: 2

złożona przez:                                Firma Handlowo-Produkcyjna Podolski

Wojciech Podolski

Lutomek 18, 64-410 Sieraków Wlkp.

Punktacja oferty:                     80,41

Grupa III - Świeży drób

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr       1

złożoną przez:                                Firma Handlowo-Produkcyjna Podolski

Wojciech Podolski

                                                      Lutomek 18, 64-410 Sieraków Wlkp.

Oferta uzyskała punktację         100,00              liczoną w sposób określony w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta uzyskała 100 punktów w jednym kryterium: cena.

Nie złożono innych ofert.

Grupa IV - Wyroby z drobiu

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr       1

złożoną przez:                                Firma Handlowo-Produkcyjna Podolski

Wojciech Podolski

                                                      Lutomek 18, 64-410 Sieraków Wlkp.

Oferta uzyskała punktację         100,00              liczoną w sposób określony w SIWZ.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wybrany wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta uzyskała 100 punktów w jednym kryterium: cena.

Nie złożono innych ofert.